Aktualności
XXVIII sesja Rady Gminy Zakrzewo
2021-02-26

Wójt Gminy Zakrzewo Marek Buława przedstawił radnym szczegółową informację dotyczącą swojej działalności w okresie międzysesyjnym, zaś Zastępca Wójta Dorota Murach omówiła sytuację epidemiczną w gminie. Podobnie jak w całym kraju, również na terenie Gminy Zakrzewo w 2020 r. odnotowano znaczny wzrost liczby zgonów. Proces szczepień przebiega sprawnie.  

Radni przyjęli sprawozdania z pracy Rady Gminy Zakrzewo i komisji stałych Rady Gminy Zakrzewo za 2020 rok, przegłosowali zmiany w tegorocznej uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2030. W kolejnych głosowaniach przyjęto uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zakrzewo i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg, jak również uchwałę w sprawie zwolnienia z części opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ta uchwała jest ukłonem w stronę lokalnych restauracji, które ze względu na obostrzenia nie mają możliwości normalnego funkcjonowania.

Radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zakrzewo. Dotyczy to budynku po byłej szkole w Śmiardowie Złotowskim, który zostanie na 10 lat wydzierżawiony Samorządowi Województwa Wielkopolskiego. Od jakiegoś czasu toczą się rozmowy w sprawie przeniesienia w to miejsce zlokalizowanego dotychczas  w Złotowie  Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - decyzja rady jest w tym przypadku niezbędna.

Rada Gminy Zakrzewo opowiedziała się ponadto za przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Zakrzewo na lata 2021-2025; przyjęła uchwałę w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy  oraz wyraziła zgodę na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w obrębie Stara Wiśniewka i Osowiec.

Program obrad uzupełniły wolne wnioski i interpelacje radnych oraz rozpatrzenie petycji.

Osoby zainteresowane przebiegiem sesji mogą obejrzeć nagranie z obrad na naszym kanale w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=knfFHm3scQk


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy