Aktualności
Ruszyła IX edycja konkursu dla organizacji pozarządowych
2021-03-15

Można  już składać oferty na realizację zadań publicznych w ramach kolejnej edycji otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą”. 

Uchwałą z 11 marca br. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, służących pobudzeniu aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.  W budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację tego konkursu zabezpieczono środki w wysokości 350 tysięcy złotych.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 10 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2021 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2021 r.

Zadanie powinno dotyczyć miejscowości uczestniczącej w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” lub być realizowane w takiej miejscowości.

Zakres zadania:

Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, realizowane w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień:

* realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, przy czym projekty obejmujące roboty budowlane polegające na trwałym związaniu obiektów z gruntem mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością oferenta lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie,
* zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość,
* wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego,
* organizacja warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo lub miejscowość, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów wiejskich, funduszu sołeckiego.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do 9 kwietnia 2021 roku (piątek) do godz. 15:30, osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do Punktu kancelaryjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (nie decyduje data stempla pocztowego).

Dokumenty związane z naborem do pobrania: https://wow.umww.pl/ruszyla-ix-edycja-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych/

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy