Plan pracy na 2021 r.

PLAN PRACY RADY GMINY ZAKRZEWO NA ROK 2021

I KWARTAŁ

 1. Informacja o pracy Rady Gminy za 2020 r.
 2. Przyjęcie informacji z działalności komisji stałych Rady Gminy za 2020 r.
 3. Informacja Komendy Powiatowej Policji i Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa gminy Zakrzewo w 2020 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk i określenie sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zakrzewo w roku 2021.

II KWARTAŁ

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok poprzedni i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
 2. Przyjęcie raportu o stanie Gminy Zakrzewo.
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Zakrzewie za 2020 rok.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 rok.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności instytucji kultury z uwzględnieniem osiągnięć i przedstawienie przyszłych potrzeb oraz zamierzeń na 2021 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2020 r.
 7. Informacja z działalności Samorządowego Zakładu Komunalnego w Zakrzewie za rok 2020.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Zakrzewo.

III KWARTAŁ

 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.
 2. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

IV KWARTAŁ

 1. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2022.
 2. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2022.
 3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 r.
 5. Przyjęcie planów pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy na rok 2022.

Plan pracy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy. Zmiany do budżetu gminy dokonywane będą w miarę potrzeb na podstawie pism kierowanych do Wójta Gminy.

 

 


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy