Informacje o środowisku

INFORMACJE OGÓLNE

Decyzja o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (pobierz)

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 14 września 2017, znak WOO-II.070.119.2017 ZG, w sprawie zmiany sposobu informowania stron postępowania o czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20 (pobierz)

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016 - 2026 (pobierz)

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Zakrzewo na lata 2016-2026". (pobierz)

Dofinansowanie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni wierconych (pobierz)

Uchwała w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo na lata 2015-2020"

Zgłaszanie kąpielisk do nowego sezonu kąpielowego

Nowy system gospodarki odpadami.


WODA

Ocena obszarowa jakości wody za 2017 r. dla gminy Zakrzewo ( pobierz )

- Komunikat nr 17 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie jakości wody w miejscu zwyczajowo wykorzystywanym do kąpieli na jeziorze Borówno w Kujankach (pobierz)

- Komunikat nr 1/2016 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy Wodociągu Publicznego Kujan (pobierz)

 


 

 

NIECZYSTOŚCI

-  uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 1  lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. obowiązujących na terenie gminy Zakrzewo (przejdź)

- Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zakrzewo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (przejdź)

Wywóz nieczystości płynnych na terenie Gminy Zakrzewo.

Firma:
Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKONT – BIS
Właściciel: Waldemar Zawistowski
Adres: Al. Rodła 45, 77-400 Złotów
tel. 67 263 31 54 lub 693 145 868

  • Cena z odbiór 1 m³ ścieków – 16,00 zł brutto.

  • Minimalna ilość odebranych ścieków: 3 m³.

  • Zgłoszenie zapotrzebowania na usługę składać z dwudniowym wyprzedzeniem.

  • Realizacja zamówienia beczką o pojemności 5 m³ lub 12 m³.


Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest - Gmina Zakrzewo


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy