Zabytki

Wykaz zabytków, wpisanych do rejestru zabytków Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu zawiera 7 pozycji, które kolejno zawierają opis zabytku, sposób użytkowania oraz numer i datę wpisania do rejestru zabytków.

Lp.    ZABYTEK UŻYTKOWANIE NUMER W REJESTRZE ORAZ DATA WPISANIA DO REJESTRU
1 Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie Obiekt sakralny rej. A-733,
ob. 634/WLKP/A
z dnia 12.11.1992r.
2 Dom Polski - Zakrzewski Domu Kultury w Zakrzewie Obiekt gminny nr rej. A-773,
ob. 635/Wlkp/A
z dnia 18.12.1995r.
3 Kościół p.w. św. Marcina
w Starej Wiśniewce wraz z dzwonnicą i starodrzewiem na cmentarzu
Obiekt sakralny nr rej. A-55/187,
ob. 636/WLKP/A
z dnia 02.04.1956r.
4 Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Głomsku Obiekt sakralny nr rej. A-757,
ob. 632/Wlkp/A
z dnia 20.06.1994r.
5 Kościół ewangelicki
w Drożyskach Wielkich wraz  z terenem przykościelnym
Obiekt sakralny nr rej. 176/Wlkp/A
z dnia 02.06.2004r.
6 Nieruchomość nr 22, ob. 28
w Starej Wiśniewce
Obiekt mieszkalny,
Dom Sołtysa
nr rej. A-1/615,
ob. 633/Wlkp/A
z dnia 30.08.1966 r.
7 Park dworski w Kujanie Teren leśny, rekreacyjno
– wypoczynkowy Skarbu Państwa
nr rej. A-519
z dnia 29.03.1985 r.

 

Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Zakrzewo na lata 2014-2017


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy