Otwarte konkursy ofert

Rok 2021

Zakrzewo, 23 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zmianą z 2020 r. poz. 1378) oraz §13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVI.196.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo.

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 2 marca 2021 r. Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

Wyniki konkursu ofert - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  ( word , PDF )

Wyniki konkursu ofert - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ( word , PDF )


Zarządzenie NR 3.2021 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2021 r. ( przejdź )

Wzory dokukumentów obowiązujących w otwartym konkursie ofert na rok 2021 

Wzór oferty ( doc , pdf )

Wzór korekty ( doc , pdf )

Karta oceny formalnej ( doc , pdf )

Karta oceny merytorycznej ( doc , pdf )

Zgłoszenie kandydata na członka komisji  ( doc , pdf )


Rok 2020

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 688,1570,2020) oraz §13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, stanowiącego załącznik do uchwały nr XII.102.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo.

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 30 stycznia 2020 r. (w przypadku zadań z zakresu kultury fizycznej) lub do 4 lutego 2020 r. (w przypadku zadań z zakresu kultury). Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji ( przejdź )

Zadania w zakresie wspierania kultury fizycznej ( przejdź )

Zarządzenie Nr 7.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 97.2019 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r. ( przejdź )


Zarządzenie nr 97.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r. ( przejdź )

Zarządzenie nr 98.2019  w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Zakrzewo realizowanych w 2020 r. ( przejdź )

Wzory dokukumentów obowiązujących w otwartym konkursie ofert na rok 2020 ogłoszonym zarządzeniem Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wzór oferty ( doc , pdf )

Wzór korekty ( doc , pdf )

Karta oceny formalnej ( doc , pdf )

Karta oceny merytorycznej ( doc , pdf )

Zgłoszenie kandydata na członka komisji  ( doc , pdf )


Rok 2019

Informacja o przyznanych dotacjach na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Druki do pobrania znajdą Państwo w zakładce Akty prawne

Druk korekty do pobrania TUTAJ

Rok 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zgodnie z art. 15 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1817) oraz § 13 Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, stanowiącego załącznik do uchwały XXII.191.2017 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018" rozpatrzono wnioski i przyznano dotacje na wsparcie zadań ze środków publicznych Gminy Zakrzewo w następującej wysokości:

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji

 

Lp

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie dla rozwoju Starej Wiśniewki i okolic Gromada w Starej Wiśniewce

Działalność kulturalna w 2018 r. na terenie Starej Wiśniewki i okolic

4300

3000

XXI edycja Dni Kwitnących Wiśni

4500

4000

Krajeński Festiwal Pieśni Pasyjnej w Czernicach

2000

800

2

OSP Zakrzewo

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków OSP Zakrzewo

6000

0

Ogólnopolski zlot samochodów zabytkowych i pożarniczych Zakrzewo oraz Dzień Otwartych Strażnic

4400

3500

VI Manewry Medyczne w Gminie Zakrzewo

2450

2000

3

Stowarzyszenie Strefa Kultury

XII Festiwal Zespołów Folklorystycznych "Z Przytupem"

8700

4000

Jubileusz 15-lecia chóru Wrzos "Wrzosowisko"

6200

2000

XII  Sejmik Młodzieży

6650

4500

4

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny

Spotkanie z Matką Radosną

7500

2000

5

Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Wspólny Cel

Organizowanie przeglądów artystycznych, koncertów, konkursów, wystaw mających na celu promowanie miejscowej tradycji w tym organizowanie imprez podczas sezonu artystycznego

2024

1200

6

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci koło środowiskowe w Czernicach

V Gminny Konkurs Wiedzy o Bohaterach Literackich i Bajkowych

700

300

7

Stowarzyszenie Nad Głomią

Pożyteczne ferie 2018

630

400

8

Ochotnicza Straż Pożarna w Wersku

85-lecie OSP w Wersku i 30 lat oddania remizy do użytku

1500

0

9

Stowarzyszenie Chór Tęcza

Działalność chóru Tęcza i organizacja X Powiatowego Święta Pieśni Chóralnej

6000

3000

 

 

łącznie

63554

30700

 

- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji

 

Lp.

Stowarzyszenie

Nazwa zadania

Wnioskowana wota dotacji

Przyznana kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Królewska Wieś w Czernicach

Organizacja imprez sportowych, wyjazdów na obiekty sportowe, dbanie o boisko

14300

7000

2

Stowarzyszenie Królewska Wieś w Czernicach

Rowerem przez gminę

1500

500

3

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  Zarząd Gminny w Zakrzewie

Projekty związane z udziałem dzieci i młodzieży w imprezach sportowych - Gminna Olimpiada Przedszkolaka

2924

2500

4

Polski Związek Wędkarski koło w Zakrzewie

Dzień Dziecka z PZW

2000

500

5

UKS Gimzak w Zakrzewie

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa r w ramach działalności szkółki piłkarskiej Respect

4500

2000

6

Stowarzyszenie dla rozwoju Starej Wiśniewki i okolic Gromada w Starej Wiśniewce

Upowszechnianie sportu na terenie Starej Wiśniewki i okolic

13000

8500

 

 

X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci

5200

5000

7

LZS Jedność Zakrzewo

Szkolenie w zakresie piłki nożnej oraz organizacja i udział w rozgrywkach piłkarskich, turniejach i zawodach sportowych o zasięgu gminnym, krajowym i międzynarodowym

38660

32500

 

 

łącznie

82084

58500

 

Organizacje, które otrzymały kwotę dotacji niższą od wnioskowanej zobowiązane są do złożenia korekty do dnia 25 stycznia 2018 r. Niezłożenie korekty jest równoznaczne z rezygnacją z przyznanej dotacji. Terminy podpisania umów ustalane będą indywidualnie.

Plik do pobrania:

Wyniki w formie pliku

Korekta ( doc , pdf )

 

Rok 2017

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych


Rok 2016

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych


Rok 2015

Informacja o przyznanych dotacjach na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy