Akty prawne

Zgodnie z uchwałą III.23.2019 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zakrzewo, Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, dotyczącej projektu aktu prawa w dniach od 01 października 2021r. do 15 października 2021r. Wnioski proszę zgłaszać osobiście lub pocztą tradycyjną na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub mailowo: ug_zakrzewo@pro.onet.pl.

Zarządzenie Wójta Gminy Zakrzewo ( przejdź )

Projekt programu współpracy ( przejdź )

Formularz uwag ( przejdź )

Protokół z konsultacji  ( przejdź )


Informacja o wynikach konsultacji społecznych ( word , pdf )

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 56.2020 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 12 października 2020 r., informujemy o planowanych konsultacjach projektu „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, które odbędą się w dniach od  20 października 2020 r. do 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie Wójta ( przejdź )

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019 ( pobierz )

Uchwała NR XII.102.2019  Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020" ( przejdź )


Akty prawne dla organizacji pozarządowych

Zmiany od 1 marca 2019 r.

Informujemy, że od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).  Z dniem 1 marca 2019 r. zmieniają się również wzory uproszczonych ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych zleconych z pominięciem otwartych konkursów ofert, zgodnie Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

UWAGA! Te stowarzyszenia, które wzięły udział w otwartym konkursie ofert lub złożyły ofertę realizacji zadania publicznego w trybie 19a ustawy przed dniem wejścia w życie zmian sprawozdania z realizacji składają zgodnie ze „starymi” wzorami.

Wzór oferty ( doc , pdf )

Wzór sprawozdania ( doc , pdf )

Wzór oferty - tryb 19a ( doc , pdf )

Wzór sprawozdania - tryb 19 a ( doc , pdf )

Wzór umowy ( pdf )


Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 ( przejdź )

Uchwała Nr XLIII.253.2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019" ( przejdź )


Zgodnie z uchwałą XXX/206/10 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Zakrzewo ogłasza konsultacje „Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.  Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii, dotyczącej projektu aktu prawa w dniach od 10 października do 17 października br. Wnioski proszę zgłaszać na załączonym formularzu do Urzędu Gminy w Zakrzewie, ul. Kujańska 5, 77-424 Zakrzewo lub mailowo: ug_zakrzewo@pro.onet.pl.

Program współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 ( pobierz )

Formularz uwag ( pobierz )


Konsultacje społeczne- Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (przejdź)

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016.(pobierz)

Prawo lokalne

1. Uchwała Nr XXI.125.2016 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Zakrzewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017" (przejdź)

2. UCHWAŁA nr XXX/206/10 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prawo państwowe

1. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity, po nowelizacji)

2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

3.  Ustawa o kulturze fizycznej

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (pobierz) (TRYB KONKURSOWY)

oferta (pdf, doc)

harmonogram (pdf, doc)

przewidywana kalkulacja kosztów (pdf, doc)

umowa (pdf, doc)

sprawozdanie (pdf, doc)

5. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (pobierz) (TRYB UPROSZCZONY)

oferta (pdf, doc)

sprawozdanie (pdf, doc)

oświadczenie- nieodpłatna działalność


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy