GKRPA

Akty prawne

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

3. Uchwała NR XXVI.195.2020 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

4. Uchwała NR XXVI.194.2020  Rady Gminy Zakrzewo z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2021-2024

5. Uchwała nr XLI.247.2018 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Zakrzewo oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Zakrzewo 

6. Zarządzenie nr 51.2018 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 24 grudnia 2018 r.. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 


Wzory dokumentów

Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o podjęcie czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odykowego ( wersja WORD, wersja PDF

Wniosek o dofinansowanie zajęć/imprez profilaktyczno – edukacyjnych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Punkt Informacyjno-Konsultacyjny – obsługa zdalna

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. do odwołania zawieszone zostają osobiste przyjęcia interesantów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. We wszystkich sprawach nasi specjaliści udzielają porad zdalnie przez telefon i pocztę e-mail.

Dane kontaktowe:

- mgr Hanna Olencka – psycholog – nr tel. 691-974-311 e-mail: holencka@interia.pl

- mgr Krzysztof Staniewski – terapeuta uzależnień – nr tel. 695-676-016 e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Działalność GKRPA

Skład Komisji:

Jan Zawadzki- przewodniczący 
Danuta Budnik - zastępca przewodniczącego 
Joanna Kwiecień - członek 
Aleksandra Małolepsza- członek 
Iwona Piątkowska - członek 
Krzysztof Tomaszewski - członek 
Mariola Wójcik - członek 

gkrpa.zakrzewo@gmail.com

SIEDZIBA:
Urząd Gminy w Zakrzewie
ul. Kujańska 5
77-424 Zakrzewo
tel. 67 2667075 wew. 46 oraz 38

TERMINY POSIEDZEŃ KOMISJI

Posiedzenia komisji odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym znajdującym się w Domu Seniora w Zakrzewie (pokój nr 6 na pierwszym piętrze)

12 stycznia 2021 – od 16:30

02 lutego 2021 – od 16:00

02 marca 2021  – od 16:00

13 kwietnia 2021 – od 16:00

05 maja 2021 – od 16:00

02 czerwca 2021 – od 16:00

08 lipca 2021 – od 16:00

02 sierpnia 2021  – od 16:00

07 września 2021  – od 16:00

05 października 2021  – od 16:00 

02 listopada 2021 – od 16:00 

07 grudnia 2021 – od 16:00


Terapeuta uzależnień, mgr Krzysztof Staniewski, od 1 stycznia 2021 r. do odwołania udziela porad i konsultacji wyłącznie zdalnie po wcześniejszym umówieniu.

 
Kontakt do terapeuty nr tel +48 695676016, e-mail: krzysztof.staniewski@wp.pl

Terminy dyżurów w 2021 roku psychologa mgr Hanny Olenckiej  w wymienione poniżej czwartki  w godzinach 17:00 -19:00 „Dom Seniora” pokój nr 6

1. 13 maja 2021 i 27 maja 2021

2. 10 czerwca 2021 i 24 czerwca 2021

3. 09 września 2021 i 23 września 2021

4. 07 października 2021 i 21 października 2021

5.  04 listopada 2021 i 18 listopada 2021

6.  02 grudnia 2021 i 16 grudnia 2021


Świetlice opiekuńczo-wychowawcze:
 
Zakrzewo
Świetlica 1: czwartek – godz. 12:35-15:25
Świetlica 2: czwartek -  godz. 12:35-15:25
Stara Wiśniewka
wtorek- godz. 12:45 – 14:45
czwartek - godz. 12:45-14:45

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego - poradnik dla rodzin osób uzależnionych ( pobierz )

Szpital Powiatowy w Złotowie - Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Piecewie informacja ( pobierz )


Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy